Over mijn werk.

Met mijn werk probeer ik iets uit te drukken zonder dat ik expliciet een boodschap wil brengen. 

Inspiratie is overal, ik laat me leiden door mooie vormen, kleuren en ervaringen. 

Het stedelijk landschap is voor mij de basis. Ik heb een fascinatie voor complexe bouwsels, stadsgezichten en fabrieksgebouwen.  

Centrale thema`s in mijn werk zijn,

·         Wat is nu lelijk en wat is mooi? 

·         Invloed van tijd, oneindigheid en perspectief. 

-  Ordening in de chaos door beelden, vormen en constructies

Voor mij is het landschap langs de wegen een onuitputtelijke bron van inspiratie. Steeds vraag ik me af, wat is de grens, waar wordt het mooie landschap een lelijk landschap.  Het spanningsveld tussen mooi en lelijk veranderd langs de snelweg iedere minuut en iedere kilometer. 

Hoe maak ik “tijd” zichtbaar In mijn werk.

Dat doe ik op meerdere manieren, ik benadruk het perspectief en ik maak gebruik van verschillende perspectieven op één doek. Hierdoor ontstaat een vervreemdend effect, het is of er op het doek meerdere tijden zijn afgebeeld. Ik zet de werkelijkheid in een nieuw perspectief.

Mijn hoofd is nooit stil, er is een chaos van gedachten, ideeën en beelden. Door daar een ordening in te brengen krijg ik een beter beeld voor een te maken werk. Die ordening maak ik door kleine tekeningen en collages te maken. Pas als het beeld, voor mij helder is maak ik een grotere tekening of schildering.

Ter inspiratie maak ik gebruik van "eigen" foto's, aangevuld met  afbeeldingen uit  tijdschriften, kunstboeken en internet. Ik zoek gericht of bewaar toevallig gevonden afbeeldingen. Vervolgens maak ik er een landschap van door er collages mee te maken en er tekeningen van te maken.  Dit doe ik met en op verschillende materialen, dragers en formaten.

Werk: vrij en in opdracht.

Een representatief deel van mijn werk is te vinden op deze site.
Het werk is te koop. Voor informatie over nog beschikbaar werk, prijzen of welke vraag dan ook, kunt u mij mailen.

About my work.   
With my work I try to express something without wanting an explicit message
bring. Inspiration is everywhere, I let myself be guided by beautiful shapes, colors and experiences. The urban landscape is the basis for me. I have a fascination for complex structures, cityscapes and factory buildings. Central themes in my work are,
What is ugly now
and what is beautiful?
Influence of time,
infinity and perspective. - Order in chaos through images, shapes and constructions.

For me it is
landscape along the roads is an inexhaustible source of inspiration. I keep wondering
what is the boundary, where does it become beautiful
landscape an ugly landscape. It
The tension between beautiful and ugly changes along the highway every minute and
every kilometer. How do I make “time” visible In my
work.

I do that in several ways, I emphasize the perspective and I make use of it
different perspectives on one canvas. This creates an alienating
effect, it is as if several times are depicted on the canvas. I convert reality into a new one
perspective.

My head is never still, there is a chaos of thoughts, ideas and
images. By placing an order there
I get a better picture for a work to be made. I make that order
by making small drawings and collages. Only like the picture, for me
clear, I make a larger drawing or painting.

For inspiration I use "own" photos, supplemented with images from magazines, art books and the internet. I search specifically or save images found by chance. Then I turn it into a landscape by making collages and drawings. I do this with and on different materials, carriers and sizes.

Work: free and on assignment. A representative part of my work can be found at
this site.
The work is for sale. For information about available work, prices or
any question, you can email me.